Manuka Honing

DOOR DE NIEUW-ZEELANDSE OVERHEID GECERTIFICEERD ALS OORSPRONKELIJKE MANUKA HONING. IEDERE POT IS IN NIEUW-ZEELAND VERPAKT.
740 MGO Manuka Honing 250g 30% off
Manuka Honing
740 MGO Manuka Honing 250g

100% Manuka Honing uit Nieuw-Zeeland. Gecertificeerd door de Nieuw-Zeelandse overheid.

€45,00 was €65,00

100 MGO Manuka Honing 500g 37% off
Manuka Honing
100 MGO Manuka Honing 500g

100% Manuka Honing uit Nieuw-Zeeland. Gecertificeerd door de Nieuw-Zeelandse overheid.

€25,00 was €40,00

VOORJOUW GEMOEDSRUST IS ONZE HONING GETEST & GECERTIFICEERD.

Gecertificeerd door de Nieuw-Zeelandse overheid

Wat maakt Manukahoning uit Nieuw-Zeeland uniek?


Alle Manukahoningdie uit Nieuw-Zeeland wordt geëxporteerd, moet aan de strikte vereisten van deNieuw-Zeelandse regering voldoen om te garanderen dat het authentiek is.Wetenschappers in dienst van de overheid hebben vier chemische stoffen en eenDNA-marker geïdentificeerd die uniek zijn voor de Manukahoning uitNieuw-Zeeland [1]. Iedere zending moet worden gecontroleerd om tegaranderen dat de honing een bepaald gehalte van deze vijf elementen bevat. Pasna deze controle kan het product aan Nederlandse klanten worden verkocht. [2]

Wijvan Manuka Doctor zetten deze overheidsnorm bij het verpakken in Nieuw-Zeelandop de deksel van iedere pot. Zo kun jij erop vertrouwen dat je een puur enauthentiek product koopt dat bij de bron is geproduceerd en verpakt en in dezelfdepot naar Nederland wordt verscheept.

1. McDonald C M, Keeling Z E, et al. Using chemical and DNA marker analysis to authenticate a high-value food, manuka honey. npj Science of Food. 2018;2:9. https://www.nature.com/articles/s41538-018-0016-6 
2. Ministry for Primary Industries. Manuka Honey. https://www.mpi.govt.nz/growing-and-harvesting/honey-and-bees/manuka-honey/

Waarom zou ik altijd 100% Manukahoning uit Nieuw-Zeeland kopen?


Helaas,zoals bij veel zeldzame en dure producten, wordt ook Manukahoning gekopieerd ennagemaakt.

Erzijn bedrijven betrapt terwijl zij hun Manukahoning buiten Nieuw-Zeelandverdunden met goedkopere Europese honing. Andere bedrijven voegden kunstmatigchemische stoffen toe om hun Manukahoning sterker te doen lijken dan hetoorspronkelijk was.

Wijondersteunen de MPI-prestatienorm van de Nieuw-Zeelandse overheid voor Manukaen al onze producten worden in Nieuw-Zeeland verpakt en verzegeld. Dit betekentdat er tijdens de reis van Nieuw-Zeeland naar jouw huis gegarandeerd niets aanjouw product veranderd kan worden.

Kijkof er op het etiket "Packed in New Zealand” staat en koop van eenvertrouwd merk dat zijn producten voorafgaand aan de verkoop laat controleren.

Totslot hebben we een blogpost gemaakt: ''Vijf manieren om de echtheid van jouwManuka te controleren”. Hierin wordt uitgelegd hoe klanten kunnen vaststellenof ze authentieke Manukahoning kopen, die verpakt is in Nieuw-Zeeland envoldoet aan de strenge normen die door de Nieuw-Zeelandse overheid aan ditproduct worden gesteld.

Vertrouwd en traceerbaar van bijenkorf tot thuis


ManukaDoctor is een familiebedrijf gevestigd in Auckland, Nieuw-Zeeland, en deoorsprong van ons bedrijf gaat terug tot 1901. Wij zijn één van debelangrijkste exporteurs van authentieke Manukahoning uit Nieuw-Zeeland en hetmerk Manuka Doctor wordt wereldwijd verkocht.

Dankzijonze vestiging in het Britse Leicestershire kunnen we onze klanten in Europagemakkelijk leveren na bestellingen via e-mail of telefoon. Daarnaast leverenwe aan de bekende winkelketen voor gezondheids- en schoonheidsartikelen Holland& Barret.

ManukaDoctor is er trots op volledig in Nieuw-Zeelandse handen te zijn. Het bedrijfhoudt toezicht op zo’n 60.000 afzonderlijke bijenkorven die verspreid staanover 11.000 hectaren grond op de noordelijke en zuidelijke eilanden. Dit allesis in eigendom van onze oprichter.

Ditbetekent dat we iedere afzonderlijke zending honing kunnen traceren naar delocatie van de bijenkorven waar de honing werd gemaakt.

Nacontroles in het laboratorium om de zuiverheid en sterkte te controleren, wordtiedere pot Manukahoning in Nieuw-Zeeland verpakt, voordat de producten naar hetVerenigd Koninkrijk worden geëxporteerd.

Naaankomst wordt iedere partij honing voorafgaand aan de verkoop een tweede keergetest in een overheidslaboratorium in York, om te garanderen dat iedereMGO-classificatie conform het etiket is.

Wijnoemen deze unieke, betrouwbare en traceerbare leveringsketen “from Hive tohome” (Van bijenkorf tot thuis). Lees hier meer over de herkomst vanManukahoning.

Wat wordt bedoeld met “MGO” in Manukahoning?


Het getalop de voorkant van de pot staat voor de mg per kg MGO (methylglyoxaal) en dehieraan gerelateerde kracht van de antimicrobiële activiteit. Hiervan is bekenddat dit bepaalde soorten bacteriën doodt. Hoe hoger het getal, hoe sterker deantimicrobiële activiteit.

MGO isgerelateerd aan de sterkte van de Manukahoning. De sterkte van Manukahoningwordt door middel van het MGO-classificatiesysteem gemeten van 30 tot 1000 MGO.Wetenschappers zijn het er in het algemeen erover eens dat MGO de beste methodeis om de antimicrobiële (bacteriedodende) werking van honing vast te stellen.

Heelsimpel gesteld, verwijst het MGO-getal naar de hoeveelheid methylglyoxaal perkilogram. Bijvoorbeeld, Manuka Doctor 340 MGO bevat 340 mg MGO per kg honing inde pot.

Wat ismethylglyoxaal in honing? MGO in Manukahoning is een afgeleide vandihydroxyaceton (DHA) dat van nature voorkomt in de nectar van de Manukastruik.Binnenin de bijenkorf ondergaat het DHA de Maillardreactie waardoor MGO wordtgevormd; dit proces ontstaat door de hogere temperaturen in bijenkorven.

WelkMGO-niveau heb ik nodig? Klik hier voor een richtlijn over de sterktes vanManukahoning om jou te helpen beslissen welke Manukahoning je het beste kunt kopen.

Wat is er zo speciaal aan Manukahoning?


Manukahoningis speciaal omdat de antimicrobiële eigenschappen afkomstig zijn uit een niet-peroxideactiviteit. Onderzoek heeft aangetoond dat deze activiteit, die uitsluitend bijManukahoning bestaat, “significante antibacteriële effecten” heeft. [1]

De nuwereldwijd bekende Manukahoning wordt gemaakt door bijen die uitsluitend nectarvan de Manukastruik verzamelen, een wilde struik die overal in Nieuw-Zeelandgroeit, maar slechts enkele weken per jaar bloeit.

Manukahoningheeft “antibacteriële en antioxidantieve eigenschappen” die volgenswetenschappelijke tijdschriften aan een reeks voordelen voor het welzijn zijngekoppeld.

Eeuwenlangwerden delen van de Manukastruik door de Maori's, de oorspronkelijke bewonersvan Nieuw-Zeeland, als een kruidenmedicijn gebruikt bij koorts en roos [3].Honing wordt al sinds de oudheid wijdverbreid gebruikt om wondgenezing tebevorderen. Maar pas nadat de Europese kolonisten de Europese honingbij in deeerste helft van de 19e eeuw in Nieuw-Zeeland introduceerden, begonnen zowel deMaori als de kolonisten de honing ter ondersteuning van hun welzijn tegebruiken.

Hierkunt je meer lezen over de speciale eigenschappen van Manukahoning.

1. Mandal MD, Mandal S. Honey: its medicinal property and antibacterial activity. Asian Pac J Trop Biomed. 2011;1(2):154-60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3609166/
2. Patel S, Cichello S. Manuka honey: an emerging natural food with medicinal use. Nat Prod Bioprospect. 2013;3(4):121–128. doi:10.1007/s13659-013-0018-7
3. Jones R, Rongoā – medicinal use of plants, TEARA: The Encyclopaedia of New Zealand https://teara.govt.nz/en/rongoa-medicinal-use-of-plants

Wat is multi- en monofloraal?


Volgensde wetgeving in Nieuw-Zeeland zijn er twee categorieën Manukahoning.

MULTIFLORAALManuka betekent dat de bijen zowel de Manukastruik als andere bloemen rondom debijenkorf hebben bezocht om de honing te produceren. De honing moet “helemaalof voornamelijk” Manukanectar bevatten om als multifloraal te wordengeclassificeerd. Bovendien moet de honing vier van nature voorkomende markersbevatten en voldoen aan een pollentest. Onze Multiflorale Manukahoning heefteen MGO tussen de 30 en 70.

MONOFLORALEManukahoning wordt geproduceerd door bijen die voornamelijk nectar van deManukastruik verzamelden. Om de honing monofloraal te mogen noemen, moet dezeeen hoger niveau voor twee van de vier van nature voorkomende markers bevattenen voldoen aan de pollentest. Sommige partijen monoflorale Manukahoning,afkomstig uit de meest afgelegen delen van Nieuw-Zeeland, kunnen eenMGO-classificatie van wel 1000 hebben. Dit is zeer bijzonder!

Eerder kocht ik Manukahoning uit een supermarkt en hierop werd het gehalte met een ander nummer aangegeven. Met welk MGO-gehalte kan dit worden vergeleken?


Sommigemerken gebruiken een ander classificatiesysteem, waarbij verschillendechemische markers worden gecombineerd, waarna ze een nieuw nummer krijgen,bijvoorbeeld 15+. Vaak is de hoeveelheid MGO een bepalende factor bij het vaststellenvan de classificatie.

Wijhebben een eenvoudige vergelijkingscheck gecreëerd waarmee je in een oogopslagziet welk MGO-gehalte je nodig hebt, en wat je nodig hebt als je eerder Manukakocht die anders was ingedeeld.

Jekunt hier onze vergelijkingstabel tussen MGO- en UMF-activiteitenclassificatiezien.

Als jevan plan bent Manukahoning te kopen, kijk dan of er op de zijkant van de pothet logo met “New Zealand Made” staat.

Wat is antimicrobiële activiteit en waarom is dit goed?


Een antimicrobiëlestof is een substantie die micro-organismen doodt, of hun groei stopt.

Het voornaamsteverschil tussen antibacteriële en antimicrobiële stoffen is het soortmicro-organisme waartegen ze ageren. Antibacteriële producten voorkomen deontwikkeling van bacteriën, maar antimicrobiële hebben het vermogenmicro-organismen te doden, of de verspreiding te vertragen. Dit effect kan ookoptreden tegen micro-organismen zoals bacteriën, parasieten of schimmels.

MerilynManley-Harris, hoofddocent voor organische en analytische scheikunde aan deUniversiteit van Waikato, Nieuw-Zeeland, legt uit: "MGO is eenantibacteriële stof en uit onderzoek blijkt dat het voor bacteriën erg moeilijkis om er weerstand tegen te ontwikkelen, omdat de stof meerdere cycli heeft”.

“Deietwat bittere smaak van Manukahoning wordt veroorzaakt door het tamelijk hogegehalte fenolzuur in de honing. En fenolzuur is een antioxidant.”

Een authentiek merk uit Nieuw-Zeeland


HetNieuw-Zeelandse FernMark-licentieprogramma Licentienummer 100241

DeSilver Fern (Zilveren varen) is een van Nieuw-Zeelands best erkende, oudste enmeest gerespecteerde nationale symbolen. Om het FernMark-logo te mogen dragen,moet een bedrijf aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de essentie van hetland worden weerspiegeld door registratie in Nieuw-Zeeland, het bedrijf moetaan alle Nieuw-Zeelandse wet- en regelgeving voldoen, en het bedrijf moet vooreen aanzienlijk deel in eigendom zijn van een inwoner van Nieuw-Zeeland. Ook dedirectie en voltijdswerknemers moeten voor een aanzienlijk deel uitNieuw-Zeelanders bestaan. We zijn er trots op dat Manuka Doctor aan al dezecriteria voldoet en een geregistreerd FernMark-merk is. Een merk dat je kuntvertrouwen.