Gebruiksvoorwaarden

Deze Voorwaarden werden voor het laatst aangepast op 20 januari 2020.

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u deze Website gebruikt.

In deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) wordt uitgelegd op welke voorwaarden u gebruik kunt maken van onze website www.manukadoctor.nl  (onze website) inclusief toegestaan gebruik en verboden gebruik, ongeacht of dit als gast of als geregistreerde gebruiker plaatsvindt. Gebruik van onze website omvat toegang tot, browsen of registeren in verband met gebruik van onze website.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website begint te gebruiken; ze zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. We adviseren een exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden af te drukken om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Door gebruik van onze website bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze voorwaarden na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, moet u deze website niet gebruiken.

Overige toepasselijke voorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de volgende, aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

Privacybeleid: ons Privacybeleid bevat informatie over de voorwaarden waarop we persoonsgegevens die we van u verzamelen, of die u ons verstrekt, verwerken.

Cookiebeleid: ons Cookiebeleid bevat informatie over de cookies op onze website en hoe deze worden gebruikt.

Leveringsvoorwaarden: indien u goederen koopt op onze website, zijn onze Leveringsvoorwaarden van toepassing op deze verkoop.

Informatie over ons

www.manukadoctor.nl is een website die wordt geëxploiteerd door Manuka Honey (Europe) Limited (“Wij”, “We”). Wij zijn een besloten vennootschap geregistreerd in Ierland onder bedrijfsnummer 653313 en statutair gevestigd in 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Ireland D02 R296. Ons btw-nummer is 3726778VH.

Wijzigingen van deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment herzien door deze pagina aan te passen. Controleer daarom deze pagina periodiek, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, omdat deze bindend zijn voor u.

Wijzigingen op onze website

We kunnen deze website periodiek actualiseren en de inhoud op ieder moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze website op een bepaald moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken.

Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud daarvan, vrij is van fouten of omissies.

Bezoek aan onze website

Onze website wordt gratis beschikbaar gesteld.

Wij geven geen garantie dat onze website, of de inhoud daarvan, altijd ononderbroken of beschikbaar is. Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen de website, of een deel daarvan, zonder kennisgeving opschorten, intrekken, onderbreken of wijzigen. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk als onze website op enig moment of gedurende een periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor alle regelingen die noodzakelijk zijn voor u om toegang te hebben tot onze website.

Het is ook uw verantwoordelijkheid erop toe te zien dat alle personen die onze website via uw internetaansluiting bezoeken, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat deze personen deze voorwaarden naleven.

We kunnen onze rechten en plichten voortvloeiend uit deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Indien dit plaatsvindt, zullen wij u altijd schriftelijk hierover informeren en we garanderen dat deze overdracht uw rechten volgens deze overeenkomst niet beïnvloedt.

  Uw account en wachtwoord

  Indien u een toegangscode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures kiest of toegewezen krijgt, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen. U mag de toegangscode, het wachtwoord of andere informatie niet aan derden onthullen.

  We hebben op ieder moment het recht een door u gekozen of door ons toegewezen identificatiecode of wachtwoord te deactiveren indien u, naar onze redelijke mening, de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden niet in acht hebt genomen.

  Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons daar direct over te informeren via info@manukadoctor.nl.

  Alle informatie over ons Privacybeleid en het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens vindt u hier.

  Gedetailleerde informatie over uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke informatie staan ook beschreven in het Privacybeleid.

  Intellectuele-eigendomsrechten

  Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten van onze website en al het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en –verdragen. Al deze rechten worden voorbehouden.

  U mag voor persoonlijk gebruik één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van een of meer pagina's van onze website en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze website is geplaatst.

  U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafieken los van de begeleidende tekst gebruiken.

  Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van de inhoud van onze website moet altijd worden erkend.

  U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiertoe een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

  Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

  Niet vertrouwen op informatie

  De inhoud van onze website wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u zou moeten vertrouwen. Alvorens actie te ondernemen op basis van de inhoud van onze website, dient u professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen.

  Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website te actualiseren, geven wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze website accuraat, volledig of up-to-date is.

  Beperking van onze aansprakelijkheid

  Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, uit of beperkt deze, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wet.

  Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die mogelijk expliciet of impliciet op onze website of de inhoud daarvan van toepassing zijn, uit.

  Wij zijn niet aansprakelijk jegens gebruikers voor verlies of schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

  • gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van onze website; of
  • gebruik van of vertrouwen op de inhoud die op onze website wordt weergegeven.

  NB: als u een zakelijke gebruiker bent, zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

  • gederfde winst, verkopen, zaken, of inkomsten;
  • bedrijfsonderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • indirecte of gevolgschade.

  NB: als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat we onze website slechts aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u wegens gederfde winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal in uw eigendom kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of het door u downloaden van inhoud op de website, of op een website die daaraan gekoppeld is.

  Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die op onze website zijn gelinkt. Dergelijke links moeten niet worden geïnterpreteerd als zijnde een aanbeveling door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk of voor verlies of schade voortvloeiend uit uw gebruik van deze websites.

  Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit als gevolg van de levering van goederen aan u; deze worden omschreven in onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

  Verboden gebruik

  U mag onze website uitsluitend voor legale doeleinden gebruiken. U mag onze website niet gebruiken:

  Op een wijze die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

  Op een onwettige of frauduleuze wijze, of een wijze die een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;

  Met het doel minderjarigen te schaden of te proberen te schaden;

  Om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of dergelijke (spam) te verzenden of te laten verzenden;

  Voor het bewust doorzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes bevat die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

  U gaat er tevens mee akkoord:

  • Geen enkel deel van onze website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden;
  • Geen enkel deel van onze website ongeoorloofd te bezoeken, te verstoren, te beschadigen, of te onderbreken;
  • Niet ongeoorloofd toegang te nemen tot de apparatuur of het netwerk waarop onze website is opgeslagen, of deze te verstoren, te beschadigen of te onderbreken;
  • Niet ongeoorloofd toegang te nemen tot de software die voor het aanbieden van onze website wordt gebruikt, of deze te verstoren, te beschadigen of te onderbreken; of
  • Niet ongeoorloofd toegang te nemen tot apparatuur, netwerk of software in eigendom van of gebruikt door derden, of deze te verstoren, te beschadigen of te onderbreken.

  Interactieve diensten

  Wij bieden interactieve diensten aan op onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het beoordelingssysteem van derden op onze website en onze helpdesk waarmee u contact kunt opnemen.

  Ons beoordelingssysteem van derden is via de website toegankelijk en reviews kunnen op de productpagina's worden achtergelaten. Ook kunnen naast de reviews afbeeldingen worden geüpload. Afbeeldingen die naar het reviewsysteem worden geüpload, worden voor publicatie gemodereerd. Door afbeeldingen ter ondersteuning van uw review te uploaden, geeft u ons expliciet toestemming om deze op onze website weer te geven.

  Meer informatie over onze reviews door derden vindt u in ons Privacybeleid.

  Onze klantenservice wordt beheerd via een systeem van derden om ons in staat te stellen een optimale klantenservice te bieden. Vragen van klanten krijgen een ticket en het antwoord en het beheer van het ticket worden via het systeem van derden uitgevoerd.

  Meer informatie over ons klantenservicesysteem vindt u in ons Privacybeleid.

  Interactieve diensten – Beleid inzake acceptabel gebruik

  De normen betreffende de inhoud gelden voor al het materiaal dat u bijdraagt aan onze website (bijdragen) en voor de hieraan gerelateerde interactieve diensten (normen betreffende de inhoud).

  U dient zich in letter en geest te houden aan de onderstaande normen. De normen gelden voor ieder afzonderlijk deel van een bijdrage als ook voor de bijdrage in zijn geheel.

  Bijdragen moeten:

  • Nauwkeurig zijn (wanneer er feiten worden vermeld);
  • Oprecht zijn (wanneer het meningen betreft);
  • Voldoen aan toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en het land waarin de bijdragen worden gepost;

  Bijdragen mogen geen:

  • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor andere personen;
  • Materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is;
  • Seksueel expliciet materiaal uitdragen;
  • Geweld bevorderen;
  • Discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen;
  • Auteursrechten, databankenrechten of handelsmerken van andere personen schenden;
  • Voor andere personen een waarschijnlijk bedrieglijke inhoud bevatten;
  • Wettelijke verplichtingen, zoals een contractuele verplichting of geheimhoudingsplicht, jegens derden schenden;
  • Illegale activiteiten bevorderen;
  • Bedreigingen, misbruik of inbreuk op andermans privacy bevatten, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
  • Andere personen treiteren, overstuur maken, in verlegenheid brengen, vrees aanjagen of irriteren;
  • Bijdragen mogen niet worden gebruikt om zich voor te doen als een andere persoon, een verkeerd beeld van uw identiteit te geven, of een verkeerde voorstelling van verbondenheid met een persoon weer te geven;
  • Bijdragen mogen niet de indruk geven dat ze van ons afkomstig zijn als dit niet het geval is;
  • Bijdragen mogen geen onwettige handelingen bepleiten of bevorderen zoals (uitsluitend als voorbeeld), schending van auteursrecht of misbruik van computer.

  Virussen

  Wij garanderen niet dat onze website vrij is van bugs of virussen.

  U bent verantwoordelijk voor de instelling van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

  U mag onze website niet misbruiken door hierop bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, 'logic boms' of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofde toegang tot onze website te verkrijgen, of tot de server waarop onze website is opgeslagen of tot andere servers, of computers of databanken die met onze website zijn verbonden. Het is niet toegestaan onze website via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval aan te vallen. Door het schenden van deze bepaling pleegt u volgens de Britse Computer Misuse Act 1990 [Wet op misbruik van computer 1990] een strafbaar feit. Dergelijke schendingen worden door ons gemeld aan de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Indien u zich schuldig maakt aan een dergelijke schending, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

  Linken naar onze website

  U mag een link naar onze homepage plaatsen, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en het onze reputatie niet schaadt, en er geen sprake is van misbruik.

  U mag geen link plaatsen op een wijze die een verbintenis, goedkeuring of aanbeveling van onze zijde suggereert waar deze niet bestaat.

  Het is niet toegestaan een link naar onze website te plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

  Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om een link te plaatsen zonder kennisgeving in te trekken.

  De website waarop u een link plaatst, moet in alle opzichten aan de inhoudsnormen voldoen.

  Indien u op andere wijze dan hierboven omschreven gebruik wilt maken van de inhoud op onze website, neem dan contact op met info@manukadoctor.nl.

  Links en bronnen van derden op onze website

  Waar onze website links bevat naar andere, door derden aangeboden websites en bronnen, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen.

  Opschorting en Beëindiging

  Wij bepalen naar eigen goeddunken of er sprake is van een schending van deze gebruiksvoorwaarden door uw gebruik van onze website. Wanneer er sprake is van een schending van dit beleid, kunnen wij maatregelen nemen die wij passend achten.

  Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden vormt een wezenlijke schending van deze gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u onze website mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

  • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken;
  • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van alle door u geüploade berichten of materiaal op onze website;
  • Afgeven van een waarschuwing aan u;
  • Een geding tegen u aanspannen voor terugbetaling van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;
  • Een rechtsgeding tegen u aanspannen;
  • Openbaarmaking van die informatie aan de wetshandhavingsinstanties die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

  Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van schendingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De in dit beleid beschreven reacties zijn niet beperkt, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

  Toepasselijk recht

  Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, onderworpen zijn aan het Engelse recht. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid hebben. Als u echter een ingezetene van Noord-Ierland bent, kunt u ook een rechtszaak in Noord-Ierland aanspannen, en als u een ingezetene van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak in Schotland aanspannen.

  Als u een bedrijf bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) onderworpen aan het Engelse recht. We stemmen beiden in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

  Handelsmerken

  "Manuka Doctor" is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd handelsmerk van Manuka Doctor Limited en/of onze gelieerde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen.

  Neem contact met ons op

  Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar info@manukadoctor.nl.

  Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.